Regulamin

Postanowienia ogólne

1.Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu www.pogodzinach.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się treścią Regulaminu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia. Nie zaakceptowanie przez Użytkownika treści Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

2. Celem serwisu pogodzinach.pl (zwanego dalej „Serwisem”) jest prezentowanie informacji i materiałów o lokalach w tym restauracjach, pubach, pizzeriach, klubach, kawiarniach, i innych lokalach oraz informacji związanych ze spędzania wolnego czasu w tym informacji o koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych oraz związanych ze spędzaniem wolnego czasu. Serwis zawiera również treści typu UCG (User Generated Content) pochodzące od użytkowników serwisu w tym szczególnie opinie i komentarze osób odwiedzających lokale i będących Użytkownikami Serwisu.

3. Informacje zawarte w Serwisie dotyczą 6 miast polskich: Warszawy, Poznania, Wrocławia, Trójmiasta, Krakowa oraz Łodzi, Serwis docelowo będzie zawierał informacje z wszystkich miast wojewódzkich Polski.

4. Serwis udostępnia użytkownikom Serwisu wszelkie informacje w nim zawarte oraz wyszukiwarkę umożliwiającą precyzyjne dotarcie do poszukiwanej treści jak również funkcjonalności dodatkowe umożliwiające wybór kategorii lokalu ze względu na różnego rodzaju kryteria:

- miasto

- rodzaj lokalu, kuchni, typy dań oraz rankingi tworzone na podstawie ocen użytkowników

5. Zakazane jest zarówno komercyjne jak i niekomercyjne wykorzystywanie, bez zgody Redakcji (lub/i podania źródła pochodzenia), treści, materiałów video, opinii, zdjęć i komentarzy i innych materiałów zamieszczonych w Serwisie. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Serwisu na jego stronach przekazów reklamowych, z zastrzeżeniem prawa Restauratorów do zamieszczania informacji i wpisów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i dostepną dla Restauratorów ofertą.

6. Prawo oceny w postaci opisu oraz punktacji lokali oraz zgłoszenie aktualizacji przysługuje każdemu użytkownikowi

7. Użytkownik Serwisu ma prawo do rejestracji

8. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
a) są one zgodne z prawdą,
b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez pogodzinach.pl swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm..)
Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane na serwerze pogodzinach.pl

Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) pogodzinach.pl

9. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie polegającej na podaniu nazwy użytkownika (login) hasła, maila oraz danych demograficznych użytkownik może:
a) zaprenumerować bezpłatny newsletter,

b) polecić lokal mailem osobie przez siebie wybranej,

c) zamówić dostawę do domu (w przypadku restauracji posiadających taką funkcjonalność)

d) zarezerwować stolik w wybranym lokalu

e) skorzystać z pełnej funkcjonalności serwisu

f) dodać informację o lokalu

10. pogodzinach.pl zastrzega, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczanych w Internecie informacji.

11. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez pogodzinach.pl mechanizmu „Cookies” do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. „Cookies” stanowią informację umieszczana w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm „Cookies” stosowany jest przez portale internetowe. Informacje „Cookies” wskazują w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z serwisu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności Serwisu.

12. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez pogodzinach.pl, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych pogodzinach.pl lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu pogodzinach.pl wszelkich zasądzonych od pogodzinach.pl kwot, w tym także odsetek, kosztów za postępowanie procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikającego z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

13. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zapisy zamieszczanie w Serwisie.

14. Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Serwisu w tym wiadomości o charakterze reklamowym. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ww. korzystając z hiperłącza umieszczonego w stopce wszystkich wiadomości przekazywanych przez Redakcję Serwisu.

15. Użytkownik dodając opinię w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na ich korektę stylistyczną i gramatyczną, a także na jej publikację w formie skróconej a także wyrzucenie z wypowiedzi słów niecenzuralnych.

16. Używanie w treściach recenzji, materiałach, komentarzach, etc. umieszczanych w Serwisie treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, oraz umieszczania linków do innych stron jest zabronione (z wyłączeniem linków do stron lokali dla Restauratorów, którzy wykupili abonament). Zabronione jest również umieszczanie:

a) treści sprzecznych z prawem,
b) treści naruszających przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
d) treści naruszających prawa osób trzecich,
e) plików zawierających wirusy lub mogących uszkodzić pracę komputera, programów komputerowych lub pogorszyć ich pracę.

17. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta i danych podanych w procesie rejestracji w serwisie. Żądanie usunięcia konta należy zgłaszać na adres. Konto zostanie usunięte przez Redakcję serwisu w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania żądania. Usunięcie konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z usunięciem opinii przez niego napisanych i nie oznacza automatycznego ich usunięcia.

18. Zamieszczone recenzje są subiektywnymi opiniami użytkowników serwisu poGodzinach.pl i nie powinny być decydującym źródłem kształtującym pogląd na temat tego lokalu. Redakcja serwisu poGodzianch.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść recenzji.

19. Każdy użytkownik Serwisu automatycznie przy rejestracji w Serwisie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu jak również później wprowadzonych do niego zmian. W szczególności każda osoba otwierająca konto zobowiązuje się do używania go zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu.

20. Żadnemu użytkownikowi Serwisu nie przysługuje uprawnienie do:
a) wykorzystywania lub posługiwania się logo, znakami towarowymi oraz innymi oznaczeniami zamieszczanymi w Serwisie przez Restauratorów lub Redakcję,

Zamieszczenie podstawowych informacji o lokalu
21. Zamieszczenie w Serwisie podstawowych informacji o lokalu jest bezpłatne. Propozycje dokonania wpisu może zgłosić zarówno właściciel lokalu jak i każda inna osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie w trybie przewidzianym w ust. 3. Wpis ten obejmuje następujące informacje:
a) nazwę lokalu;
b) dane kontaktowe;
c) rodzaj serwowanej kuchni (np. kuchnia polska, włoska, wegetariańska, regionalna, etc.);
d) przedział cenowy dotyczący serwowanych dań w lokalu;
e) możliwość płatności kartą debetową/kredytową
f) typ lokalu

Zamieszczenie informacji o lokalu w wersji rozszerzonej
22. Dokonywanie wpisów lokali w katalogach w wersji Premium realizowane jest w ramach Umowy z Restauratorem (dalej „Umowa”) i jest odpłatne. Wpis ten obejmuje następujące informacje:
a) nazwę lokalu;
b) możliwość załączenia do 5 zdjęć (w tym logo) lokalu;
c) typ lokalu (restauracja, kawiarnia, cukiernia, etc.);
d) krótki opis lokalu (do 500 znaków);
e) pełne dane kontaktowe (adres i telefon do lokalu, stronę www, oraz e-mail);
f) rodzaj serwowanej kuchni (np. kuchnia polska, włoska, wegetariańska, regionalna, etc.);
g) menu lokalu w wersji tekstowej (np. karta dań wraz z cenami);
h) informacje dodatkowe o lokalu takie jak np.: liczba miejsc w restauracji, liczba miejsc w ogródku letnim, godziny otwarcia, rok założenia, imię i nazwisko szefa kuchni, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, możliwość płatności kartą debetową/kredytową etc.
i) przedział cenowy

j) materiał video

Abonament uznaje się za wykupiony w momencie uiszczenie opłaty na podstawie wystawionej faktury VAT

23. Restaurator zobowiązuje się do używania Serwisu zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu. Zabrania się umieszczania treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, oraz linków do stron o zakazanej tematyce.
24. Restaurator otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, który umożliwia mu edycję informacji wpisanych do katalogu i zobowiązuje się do podawania informacji zgodnych ze stanem faktycznym.

25. Restaurator ma wyłączne prawa do logo, oraz innych znaków towarowych do lokalu zamieszczonych w serwisie z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

26. Restaurator nie może żądać zmian lub usunięcia ocen, komentarzy, bądź opinii wyrażonych przez użytkowników serwisu ani usunięcia lokalu z serwisu zawierającego podstawowe informacje o lokalu.

Postanowienia końcowe
27. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone zarówno przez Restauratora, jak i zarejestrowanych użytkowników. Jednocześnie Redakcja podejmować będzie kroki zmierzające do niezamieszczania/usuwania błędnych czy nieprawdziwych informacji o lokalach.

28. Redakcja zastrzega sobie prawo do:
zmiany parametrów technicznych i funkcjonalności Serwisu, czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu, dodawania recenzji własnych i materiałów redakcyjnych, a także do
a) usunięcia konta Restauratora, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe
b) usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe,
c) usunięcia konta Użytkownika, w przypadku naruszenia regulaminu lub w razie gdy jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu
d) zmiany lub korekty wpisów lokali w katalogach,
e) redagowania, skracania, zatwierdzania i usuwania ocen, komentarzy oraz opinii wyrażanych przez Użytkowników, zatwierdzania ocen, komentarzy i opinii,
f) blokowania i trwałego usuwania kont Użytkowników w przypadku naruszania postanowień Regulaminu.
g) niepublikowania opinii zawierających zarzuty dotyczące nieuczciwości lub naruszenia zasad higieny przez Restauratorów

Serwis pogodzinach.pl możę usunąć wprowadzone w Serwisie zapisy Użytkownika lub odmówić zamieszczenia w Serwisie dowolnych zapisów.

29. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i ocen na stronach Serwisu wyrażają nieodpłatnie zgodę na tłumaczenie na języki obce, utrwalanie, zwielokrotnianie (jakąkolwiek techniką, a tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową), publikowanie, rozpowszechnianie, etc. przez Redakcję lub osobę trzecią, z którą Redakcja zawrze umowę w tym zakresie, tych treści (w części lub w całości) w jakiejkolwiek formie, a w szczególności w formie wydawnictw książkowych, multimedialnych, elektronicznych, gazetek, ulotek etc. Użytkownicy dodatkowo wyrażają zgodę na dokonywanie przez Redakcję lub ww. osobę trzecią skrótów komentarzy i ocen. Redakcja ma prawo do udzielenia odpłatnej lub nieodpłatnej sublicencji osobie trzeciej, bez obowiązku uiszczenia użytkownikom Serwisu jakichkolwiek należności.

30. W razie likwidacji Serwisu wszystkie oceny, komentarze i opinie Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania.

31. Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: www.pogodzinach.pl/regulaminy. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie go pod powyższym adresem.

32. Wszelkie pytania dotyczące serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy:.

33. Serwis pogodzinach.pl udostępniany jest przez firmę ODS Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazury 4 działającej na podstawie wpisu do KRS o numerze 0000073125

loading...